Custom Search By Google

Custom Search

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความอดทน

ความอดทน
นพ.สุทิตต์ กุลรรค์ศุภกิจ R 4 S_K 050609
• โลกนี้เป็นโลกที่ไม่อดทน ทุกอย่างเร่งรีบ รวดเร็ว และรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ ความอดทนก็ลดน้อยลงเรื่อยๆเช่นเดียวกัน ฝ่าไฟแดง เอาตามใจตัวเองเข้าว่า
• ความอดทน เป็นเรื่องที่สวนทางกับวิถีของโลกในปัจจุบัน
• คริสเตียนคิดอย่างไรกับเรื่องความอดทน
o เรามีความอดทนมากน้อยขนาดไหน
o เราสูญเสียความอดทนบ่อยไหม
o ความอดทนของเรามีขีดจำกัดแค่ไหน อดทนได้มากขึ้นอีกหน่อยได้ไหม อดทนได้มากขึ้นอีกเท่าไหร่
o ความอดทนของเราขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรเป็นหลักบ้าง ตัวเราเอง หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ คน
o ความอดทนเกิดขึ้นเองไหม

รากศัพท์ในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อดทน

Qawah= "to wait," "to expect” คาดหวัง รอคอย
Ps 40:1 ข้าพเจ้าได้เพียรรอคอยพระเจ้า พระองค์ทรงเอนพระองค์ลง ฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้า
Ps 37:7 จงสงบอยู่ต่อพระเจ้า และเพียรรอคอยพระองค์อยู่ อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุ ผู้ที่เจริญตามทางของเขา หรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตามอุบายชั่ว

Qul = "to wait" or "to hope for" or "to expect" รอคอย หวังใจคอย คาดหวัง
Job 35:14 จะยิ่งน้อยกว่านั้นสักเท่าใด เมื่อท่านว่า ท่านไม่เห็นพระองค์ และเมื่อว่า คดีนั้นก็อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ และท่านคอยพระองค์อยู่

Erekh ruach ="long of spirit" จิตวิญญาณแห่งการรอคอย
Eccl 7:8 เบื้องปลายแห่งสิ่งใดๆก็ดีกว่าเบื้องต้นแห่งสิ่งนั้นๆ มีใจอดกลั้นก็ดีกว่ามีใจอหังการ

Ha'arikh nephesh = "that I should be patient" อดทน
Job 6:11 ข้ามีกำลังอะไร ที่ข้าจะคอยและอะไรเป็นอวสานของข้าที่ข้าจะต้องอดทน

Hupomone = “endurance, continuance” ทนทาน อดทนนาน
Lk 8:15 และซึ่งตกที่ดินดีนั้น ได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธา แล้วก็จดจำไว้ จึงเกิดผลโดยความเพียร
Lk 21:19 ท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความอดทนของท่าน
Rom 5:3-4 3 ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความอดทน 4 และความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจ
= "stedfastness" in the American Standard Revised Version แน่วแน่
Rom 8:25 แต่ถ้าเราทั้งหลายคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็น เราจึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้น
= "endurance" in the American Standard Revised Version ทนทาน
Jas 5:11จงดู เราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุข ท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบ และได้เห็นแล้วว่าในที่สุดปลายนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาสักเท่าใด

makrothumia = "patience" อดทน
Heb 6:12 เราไม่อยากให้ท่านเป็นคนเฉื่อยช้า แต่ให้ตามเยี่ยงอย่างแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียร จึงได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดก
Jas 5:10 พี่น้องทั้งหลาย จงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และการอดทนของผู้เผยพระวจนะ ผู้ได้กล่าวความในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Makrothumeo = "to bear long” ทนทานยาวนาน
Mt 18:26 ทาสลูกหนี้ผู้นั้นจึงกราบลงวิงวอนว่า ข้าแต่ท่าน ขอโปรดผัดไว้ก่อน แล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ทั้งสิ้น
Mt 29 เพื่อนทาสคนนั้นได้กราบลงอ้อนวอนว่า ขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้'
Jas 5:7 เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู
= "be patient, longsuffering " the Revised Version (British and American) อดทน ยากลำบากอย่างยาวนาน
1 Thess 5:14 และพี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง
= "patient” the King James Version and the Revised Version (British and American)
Jas 5:7-8 7 เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู 8ท่านทั้งหลายก็จงอดทนเช่นนั้นเหมือนกัน จงตั้งอกตั้งใจให้ดี เพราะใกล้จะถึงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาแล้ว

Makrothumos = "patiently" อย่างอดทน
Acts 26:3เพราะฝ่าพระบาทมีความรู้ชำนาญยิ่งในบรรดาขนบธรรมเนียม และปัญหาต่างๆของพวกยิวแล้ว เหตุฉะนั้นขอฝ่าพระบาทได้โปรดทนฟังข้าพระบาท

Hupomeno = "patiently" อย่างอดทน
1 Pet 2:20 เพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าท่านทำความชั่ว และท่านถูกเฆี่ยนเพราะการกระทำชั่วนั้น แม้ท่านจะอดทนต่อการถูกเฆี่ยนด้วยความอดกลั้น แต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายกระทำการดีและทนเอาเมื่อตกทุกข์ยาก เพราะการดีนั้น ท่านก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

Anexikakos = "patient" อดทน
="forbearing” Revised Version(British and American), King James Version margin "
2 Tim 2:4 ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลเรือน ด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ

Epieikes = "gentle" the Revised Version (British and American) อ่อนสุภาพ
1 Tim 3:3ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ แต่เป็นคนสุภาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน

Hupomeno = "patient in tribulation" ทนต่อความทุกข์ยาก
Rom 12:121 จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลำบากจงขะมักเขม้นอธิษฐาน
= "the patient waiting for Christ"
= "the patience of Christ" the Revised Version (British and American)
2 Thess 3:5ขอพระเป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าถึงความรักของพระเจ้า และถึงความมั่นคงของพระคริสต์

องค์ประกอบในความหมายของความอดทนในพระคัมภีร์

1. อดทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบ
• เราไม่ต้องอดทนกับสิ่งที่เราชอบ แต่อดทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบ
• แสดงถึงที่มาของความอดทน คือ อดทนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบ
1.1 แรงกดดันทางกายภาพ
• เช่น สภาพที่จำกัด ความไม่ยุติธรรม การกดขี่ข่มเหง ความทุกข์ยาก
1.2 แรงกดดันทางจิตใจ
• เช่น ความไม่ชอบใจ ไม่พอใจใครบางคน ไม่พอใจบางสิ่ง เกิดขึ้นในจิตใจของเราเอง เป็นสิ่งบีบคั้นความรู้สึกส่วนตัว
• อาจเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ไม่สำคัญ แต่เรากลับรู้สึกว่าต้องอดทนกับสิ่งนั้นๆ

รม 12:12 จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลำบากจงขะมักเขม้นอธิษฐาน

2. อดทนอย่างยาวนาน
• อดทนไม่นาน ไม่เรียกว่าอดทน อดทนครั้งเดียวไม่เรียกว่าอดทน
• ความอดทนเป็นลักษณะชีวิตอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิต
• ความอดทนแท้จึงไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ไม่ได้แปรผันตามอารมณ์ของเรา ไม่ได้แปรผันกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมหรือแรงกดดัน
• แต่สะท้อนออกมาจากลักษณะชีวิตภายในของเรา

Jas 5:7 เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู

3. อดทนด้วยความเพียรพยายาม
• มีความแน่วแน่ มั่นคง เพียรพยายาม มุ่งมั่นฟันฝ่าไปให้ได้
• ความอดทนเป็นความเพียรพยายามมุ่งตรงต่อไปข้างหน้า
• ความอดทนจึงไม่ใช่การนิ่งเฉย ไม่ใช่การเพิกเฉยต่อสิ่งที่กดดันเรา
• คนที่อดทนแท้จริง จึงไม่เลิกที่จะมุ่งตรงต่อไปยังหลักชัย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะอดทนฟันฝ่าไปให้ได้
• ความอดทนจึงไม่ใช่ ความเฉื่อยชา การเพิกเฉย หรือเกียจคร้าน
• ความอดทนจึงต้องมีเป้าหมาย ไม่ใช่อดทนกับอะไร โดยไม่รู้เหตุผล หรือ มีเหตุผลอื่นๆที่ไม่เป็นสาระ
• คริสเตียนอดทนเพื่อพระเจ้า และแผนการของพระองค์ ที่จะสำเร็จผ่านชีวิตของเรา

2 ทธ2:4 ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลเรือน ด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ

4. อดทนด้วยความยินดี
• ด้วยความเข้าใจและยอมรับ
• คริสเตียนไม่ได้ ซาดิส ไม่ได้ชอบความยากลำบาก
• แต่เรามีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานรับใช้พระเจ้า

คส1:24 บัดนี้ข้าพเจ้าปลื้มปีติในการที่ได้รับความทุกข์ยากเพื่อท่าน ส่วนการทนทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่นั้น ข้าพเจ้าก็รับทนจนสำเร็จในเนื้อหนังของข้าพเจ้า เพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์ คือคริสตจักร

5. อดทนและรอคอยเป้าหมายให้มาถึง
• คาดหวังไม่ใช่อยู่ไปเรื่อยๆ
• อยู่ไปเรื่อยๆ แสดงว่าไม่ได้คาดหวัง ไม่ได้คาดหวัง ก็ไม่ต้องอดทนคอย
• หากเราไม่คิดรอคอยพระเจ้า เราจะรอคอยสิ่งอื่นๆ แทน อดทนเพื่อสิ่งนั้นๆแทน
• คริสเตียนมีความอุตสาหะพากเพียร ด้วยความคาดหวัง จึงเปลี่ยนชีวิตและอดทนรอคอยพระเจ้า
• เราคาดหวังรอคอย และเปลี่ยนแปลงชีวิตให้พร้อมที่จะอยู่กับพระองค์เสมอ
• พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์ จึงอดทนรอคอยวันนั้นด้วยใจจรดจ่อ
• อาจมาถึง อาจมาถึงในเวลาที่เรายังมีลมหายใจ หรือ ในเวลาที่เราจากโลกนี้ไปก็ได้

สดด 37:7 จงสงบอยู่ต่อพระเจ้า และเพียรรอคอยพระองค์อยู่ อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุ ผู้ที่เจริญตามทางของเขา หรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตามอุบายชั่ว

คุณค่าของความอดทน

1. ความอดทนมีต้นแบบมาจากพระเจ้า

สดด86:15 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ากอปรด้วยพระกรุณา และพระเมตตา
ทรงกริ้วช้า และอุดมด้วยความรักมั่นคง และความสัตย์สุจริต

• พระเจ้าทรงกริ้วช้า เต็มเปี่ยมด้วยความรัก และมีจุดมุ่งหมายในความอดทนเสมอ คือ เพื่อให้เราทั้งหลายได้รับความรอด ไม่ต้องการให้คนหนึ่งคนใดพินาศเลย

โรม 2:4 หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอันอุดม และความอดกลั้นพระทัย และความอดทนของพระองค์ ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้น มุ่งที่จะชักนำท่านให้กลับใจใหม่

2เปโตร 3:9 องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้า ในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่

2เปโตร 3:15 และจงถือว่า การที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงอดกลั้นพระทัยไว้นานนั้น เป็นการช่วยเราให้รอด ดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลาย ตามสติปัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เขานั้น

• ลูกของพระเจ้าจะเลียนแบบจากพระองค์ ต้องเลียนแบบพระลักษณะความอดทนของพระองค์

2. ความอดทนเป็นวิถีชีวิตของผู้เชื่อ

• คนที่ไม่เชื่อ ไม่จำเป็นต้องอดทน ความอดทนขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง ทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้
• คนที่เชื่อพระเจ้า ได้ตายต่อตนเองตั้งแต่วันแรกที่เชื่อพระเจ้าแล้ว

มธ10:24-25 24 ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา
25 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด

กท2:20 ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

• ผู้เชื่อจึงไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลางต่อไป จะทนต่ออะไร หรือไม่ทนต่ออะไรตามใจของตัว
• แต่เราอดทนต่อสิ่งใดๆที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า ไม่ได้เอาตัวเราเป็นเกณฑ์อีกต่อไป

• จริงๆแล้วเมื่อเราเชื่อ เราต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆมากมาย ทั้งสู้กับโลกนี้

ยน15:18 ถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลก โลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก เพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน

• สู้กับเนื้อหนัง ความทุกข์ยาก ผู้เชื่อจึงเป็นคนที่อดทน สะเทินน้ำสะเทิ้นบก ทนทายาท คือ เป็นทายาทของพระคริสต์ตัวจริง
• เราจึงตั้งหน้าตั้งตารอคอยพระองค์ และต้องอดทนต่อสู้กับความเสื่อมทรามลงของบาป และวิถีของโลกนี้

ยากอบ 5:7 - 8 7 เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู
8 ท่านทั้งหลายก็จงอดทนเช่นนั้นเหมือนกัน จงตั้งอกตั้งใจให้ดี เพราะใกล้จะถึงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาแล้ว

วิวรณ์ 14:9-12 9 และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่สามตามไป ประกาศด้วยเสียงอันดังว่า “ถ้าผู้ใดบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน และมีเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือ
10 ผู้นั้นจักต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า ซึ่งไม่ได้ระคนกับสิ่งใด ที่ได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์ และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกำมะถัน ต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายและต่อพระพักตร์พระเมษโปดก
11และควันแห่งการทรมานของเขาพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิตย์ และคนทั้งหลายที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน และที่รับเครื่องหมายชื่อของมัน จะไม่มีการพักผ่อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืน”
12 นี่แหละความอดทน ซึ่งพวกธรรมิกชนคือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้า และดำเนินตามความเชื่อของพระเยซูจะต้องมี

• วิถีแห่งความอดทนจึงเป็นวิถีชีวิตของผู้เชื่อตั้งแต่วันแรก

3. ความอดทนเป็นผลพระวิญญาณ

• ทุกคนมีพระวิญญาณพระเจ้าควบคุมชีวิต
• เชื่อแท้จะต้องแสดงผลพระวิญญาณ ต้องรู้จักอดทน และ อดทนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเดินกับพระเจ้านานวันมากขึ้น
• คริสเตียนจึงไม่ใช่คนที่ระเบิดอารมณ์ได้ตลอดเวลา

กท5:22-23 22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ
23 ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

4. ความอดทนเป็นด่านแรกของการรู้จักบังคับตน

• ถ้าอดทนไม่เป็น จะควบคุมตัวเองได้อย่างไร
• ทั้งคำพูดและการกระทำ

ยก3:10 คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า ไม่ควรให้เป็นเช่นนั้น

2ปต1:5-6 5 เพราะเหตุนี้เอง ท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม
6 เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้ เอาขันตีเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน และเอาธรรมเพิ่มขันตี

5. ความอดทนเป็นคุณสมบัติของบุคคลพิเศษ

ผู้มีปัญญา

สุภาษิต 14:17 คนโมโหร้ายประพฤติโง่เขลา แต่คนเฉลียวฉลาดนั้นอดทน

ผู้ใหญ่

ฟป3:14-16 14 ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ
15 เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้น และถ้าท่านคิดอย่างอื่น พระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วย
16 แต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไป

ผู้ถ่อมใจ

เอเฟซัส 4:2 คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง และใจอ่อนสุภาพอดทนนาน และอดกลั้นต่อกันและกัน ด้วยความรัก

ฟป2:6-8 6 ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ
7 แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์
8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน

ฮีบรู 12:2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า

ผู้ที่สามารถรักผู้อื่นได้

1โครินธ์ 13:4 ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว
1โครินธ์ 13:7 ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง
ฮีบรู 5:2 ท่านแสดงใจอดทนนานด้วยความรักต่อคนเขลาและคนหลงผิดได้ เพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคน

9. ความอดทนช่วยรักษาชีวิตให้ถึงความรอด

ลูกา 21:19 ท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความอดทนของท่าน
มัทธิว 24:13 แต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอด

10. ความอดทนทำให้พระเจ้าทรงใช้เราได้

โรม 5:4 และความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจ

• ไม่เลิกกลางคัน ไม่ท้อแท้ง่าย ไม่ท้อใจง่ายๆ
• แข็งแกร่ง มุ่งมั่น อดทนฟันฝ่า จนงานสำเร็จ

กจ20:24 แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น

• ความอดทนทำให้ทำตามน้ำพระทัยได้

ฮีบรู 10:36 ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทน เพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้น

วิวรณ์ 13:10 ผู้ใดที่กำหนดไว้ให้ไปเป็นเชลย ผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเชลย ผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบ ผู้นั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบ นี่แหละคือความอดทนและความเชื่อที่พวกธรรมิกชนจะต้องมี

พระเยซู

มธ26:39 แล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่ง ก็ซบพระพักตร์ลงถึงดินอธิษฐานว่า “โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์

มธ26:42 พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สองอีกว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้ และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้ว ก็ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์

11. ความอดทนสร้างแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

ยากอบ 5:10-11 10 พี่น้องทั้งหลาย จงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และการอดทนของผู้เผยพระวจนะ ผู้ได้กล่าวความในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
11 จงดู เราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุข ท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบ และได้เห็นแล้วว่าในที่สุดปลายนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาสักเท่าใด

ชีวิตคริสเตียนต้องอดทนกับอะไรบ้าง

1. ความยากลำบากในชีวิต

มธ8:19-20 19 ขณะนั้นมีธรรมาจารย์คนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า ท่านไปทางไหน ข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้น”
20 พระเยซูจึงตรัสว่า “หมาจิ้งจอกยังมีโพรง และนกในอากาศก็ยังมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ

มก10:29-30 29 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดได้สละบ้าน หรือพี่น้องชายหญิง หรือบิดามารดา หรือลูก หรือไร่นา เพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเรา
30 ในยุคนี้ ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าคือ บ้าน พี่น้องชายหญิง มารดา ลูกและไร่นา ทั้งจะถูกการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์

โรม 12:12 จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน

1เธสะโลนิกา 3:4 ด้วยว่าเมื่อเราได้อยู่กับท่านทั้งหลาย เราได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่า เราจะต้องทนการยากลำบาก แล้วก็เป็นจริงอย่างนั้น ตามที่ท่านก็รู้อยู่แล้ว

2. อดทนต่อการกดขี่ข่มเหง

ยน15:18-19 18 ถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลาย ก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อน
19 ถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลก โลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก เพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน

1คร4:10-13 10 เราทั้งหลายเป็นคนเขลาเพราะเห็นแก่พระคริสต์ และท่านทั้งหลายเป็นคนมีปัญญาในพระคริสต์ เราทั้งหลายมีกำลังน้อย แต่ท่านทั้งหลายมีกำลังมาก ท่านทั้งหลายมีเกียรติยศ แต่เราทั้งหลายเป็นคนอัปยศ
11 จนขณะนี้เราก็ยังหิว กระหาย ขาดเครื่องนุ่งห่ม ถูกโบยตี และไม่มีบ้านอยู่
12 เราทำการหนักด้วยมือของเราเอง เมื่อถูกด่าเราก็อวยพร เมื่อถูกเคี่ยวเข็ญเราก็ทนเอา
13เมื่อถูกใส่ร้ายเราก็พยายามปรองดอง เรากลายเป็นเหมือนหยากเยื่อของโลก และเหมือนราคีของสิ่งสารพัดจนถึงบัดนี้

ฮีบรู 11:35-38 35 พวกผู้หญิงก็ได้รับคนพวกของนางที่กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีก บางคนก็ถูกทรมาน แต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อย เพื่อเขาจะได้กลับมีชีวิตที่ดีกว่านั้นอีก
36 บางคนต้องทนต่อคำเยาะเย้ยและการถูกโบยตี และยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วย
37 บางคนก็ถูกขว้างด้วยก้อนหิน บางคนก็ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆ บางคนก็ถูกฆ่าด้วยคมดาบ บางคนก็นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพเนจรไป สิ้นเนื้อประดาตัว ตกระกำลำบากและถูกเคี่ยวเข็ญ
38 เขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดาร และตามภูเขาและอยู่ตามถ้ำและตามโพรง

3. อดทนต่อการทดลอง

• ล่อลวงให้เดินออกนอกทางพระเจ้า เป็นเหมือนตัวทดสอบความเชื่อ
• พระเยซูก็ทรงถูกทดลองมาแล้ว

ยากอบ 1:12 คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์

1คร10:13 ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้

4. อดทนต่อพี่น้อง

• คริสเตียนตัวป่วน

มธ18:21-22 21 ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไป ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือ”
22 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดครั้งคูณด้วยเจ็ดสิบ

กท5:16-15 13 13 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด
14 เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
15 แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกัน จงระวังให้ดี เกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆกัน

โรม 15:1 พวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็ง ควรจะอดทนต่อความเชื่อของคนที่เคร่งในข้อหยุมๆหยิมๆและไม่ควรกระทำสิ่งใดตามความพอใจของตัวเอง

ยากอบ 5:7 - 9 7 เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู
8 ท่านทั้งหลายก็จงอดทนเช่นนั้นเหมือนกัน จงตั้งอกตั้งใจให้ดี เพราะใกล้จะถึงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาแล้ว
9 พี่น้องทั้งหลาย จงอย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทรงพิพากษา จงดูองค์พระผู้พิพากษาทรงประทับยืนอยู่ที่ประตูแล้ว

5. อดทนต่อการเตือนสติและสั่งสอน

• การเตือนสติมีทั้งคนยินดีและคนที่ไม่ชอบ

สภษ15;32 บุคคลผู้เพิกเฉยต่อคำเตือนสติก็ดูหมิ่น ตนเอง แต่บุคคลผู้สนใจการทักท้วงก็ได้ความเข้าใจ

สภษ25:12 คนตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่คอยฟัง ก็เหมือนแหวนหรืออาภรณ์ทองคำ

• ยุคสุดท้ายคนทนฟังไม่ได้

2ทธ 4:2-5 2 ให้ประกาศพระวจนะ ให้ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส ให้ชักชวนด้วยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอน
3 เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟัง เพื่อบรรเทาความอยาก
4 เขาจะเลิกฟังความจริง และจะหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆ
5 แต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคง จงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก จงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ

• ต้องอดทน ยินดีรับฟังคำเตือนสติ

1คร4:14 ข้าพเจ้ามิได้เขียนข้อความเหล่านี้เพื่อให้ท่านละอายใจ แต่เขียนเพื่อเตือนสติท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นลูกที่รักของข้าพเจ้า

1ธส3:1-3 เพราะว่าคำเตือนสติของเรามิได้เกิดมาจากความคิดผิด หรือการโสโครกหรืออุบายใดๆ

ฮบ.13 : 22 พระดำรัสของพระเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนพี่ - น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้เพียรฟังคำเตือนสตินี้เพราะข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายแต่เพียงย่อ ๆ เท่านั้น”

2ปต1:12-13 12 เหตุฉะนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงแล้วก็ดี ข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลาย ให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้
13ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่ในกายนี้ ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านั้น

6. อดทนต่อการตีสอน

• คิดว่าชีวิตของเราต้องถูกตีอีกกี่ครั้ง
• ยังต้องตีอีกกี่ที จึงจะเอาความไม่ดีออกจากชีวิตเราได้
• การตีสอนมาได้ในหลายลักษณะ แต่ที่แน่ๆทำให้เราต้องสำนึกและ เจ็บปวด เพื่อเราจะละทิ้งทางแห่งความอสัตย์อธรรมนั้นๆ

ฮีบรู 12:7 ท่านทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอน พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้าง

7. อดทนรับใช้พระเจ้า

• งานที่ยากลำบากที่สุดในแผ่นดินโลก
• เป็นงานที่มีสิทธิพิเศษมากที่สุดในแผ่นดินโลกเช่นเดียวกัน
• ต้องทุ่มเท จ่ายราคา เสียสละ

1คร11:23-27 23 เขาเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์หรือ ข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีก (ข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้า) ข้าพเจ้าทำงานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีก ข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขา ข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาด ข้าพเจ้าหวิดตายบ่อยๆ
24 พวกยูเดียเฆี่ยนข้าพเจ้าห้าครั้งๆละสามสิบเก้าที
25 เขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบองสามครั้ง เขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครั้ง ข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง
26 ข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆ เผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำ เผชิญโจรภัย เผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเอง เผชิญภัยจากคนต่างชาติ เผชิญภัยในนคร เผชิญภัยในป่า เผชิญภัยในทะเล เผชิญภัยจากพี่น้องทรยศ
27 ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบาก ต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆ ต้องหิวและกระหาย ต้องอดข้าวบ่อยๆ ต้องทนหนาวและเปลือยกาย

2คร4:7-12 7 แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง
8 เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ
9 เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแล้ว แต่ก็ไม่ถึงตาย
10 เราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย
11 เพราะว่าพวกเราที่มีชีวิตอยู่นั้น ต้องถูกมอบไว้แก่ความตายอยู่เสมอ เพราะเห็นแก่พระเยซู เพื่อว่าพระชนม์ชีพของพระเยซูจะได้ปรากฏในเนื้อหนังของเรา ซึ่งจะต้องตายนั้น
12 เหตุฉะนั้นความตายจึงกำลังออกฤทธิ์อยู่ในเรา แต่ชีวิตกำลังออกฤทธิ์อยู่ในท่านทั้งหลาย

1ทิโมธี 4:10 เหตุที่เราตรากตรำทำงานและทนสู้ ก็เพราะว่าเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้ดำรงพระชนม์ พระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งปวง โดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อในพระองค์

ผลของความอดทน

1. ได้รับความสุขถาวร

• คนที่ไม่อดทน คนที่ยอมแพ้ง่ายๆ จะมีความสุขในจิตใจได้หรือ จะมีความภาคภูมิใจในชีวิตได้หรือ
• คนที่อดทนได้ เป็นคนที่ชนะตนเองก่อน จึงเป็นชัยชนะแท้ และเป็นความมั่นใจในผลงานการทรงสร้างของพระเจ้าที่ทรงกระทำผ่านชีวิตของเรา
• หากแต่ต้องร่วมมือกับพระองค์ จึงจะฟันฝ่าอุปสรรคนานาไปได้

ยากอบ 1:12 คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์

ยากอบ 5:11 จงดูเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุข ท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบ และได้เห็นแล้วว่าในที่สุดปลายนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาสักเท่าใด

2. ความสมบูรณ์

• เราอดทนฟันฝ่าความทุกข์ยาก เพื่อให้เราเรียนรู้ มีความหนักแน่นมั่นคง และไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลย
• คนที่ไม่อดทนฟันฝ่าไป เหมือนสอบตกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่ผ่านเสียที

ยก1:2-4 2 ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี
3 เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง 4 และจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย

3. ครอบครองร่วมกับพระคริสต์

• คนที่อดทนเพื่อพระคริสต์เท่านั้น จึงจะได้อยู่ร่วมกับพระคริสต์บนแผ่นดินสวรรค์

2ทิโมธี 2:12 ถ้าเรามีความอดทน เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์ พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกัน

ส่งท้าย
• ความอดทนไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในเวลาข้ามคืน ต้องฝึกและสร้างลักษณะนิสัยนี้ขึ้นในชีวิตตั้งแต่ในเวลาปัจจุบัน
• และต้องมีจุดมุ่งหมายในความอดทนนั้นๆ หากไม่ได้มีจุดหมายเพื่อพระเจ้า ความอดทนนั้นอาจไม่มีความหมายแต่อย่างใดเลยก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

My Blog

 • วินัยของน้องหมา (ข้างถนน) - วันที่ 18/8/2011 เช้านี้ขณะที่รถติดไฟแดงอยู่บริเวณสี่แยกสามย่าน ซึ่งเบื้องหน้าเป็นจามจุรีสแควร์นั้น พลันก็เหลือบเห็นน้องหมาตัวหนึ่งเดินข้ามทางม้าลายด้วยอ...
  6 ปีที่ผ่านมา
 • บทความคริสเตียน - บทความคริสเตียน http://www.gracezone.org/index.php/christian-articles บทความทางด้านจิตวิญญาณ หลักข้อเชื่อ พระเจ้า พระคัมภีร์ พระเจ้า พระคัมภีร์ แนวทางในการ...
  9 ปีที่ผ่านมา
 • คริสเตียนกับการรับใช้พระเยซู - คริสเตียนกับการรับใช้พระเยซู วัน พุธ 08 ต.ค. 08@ 17:47:37 ICT หัวข้อ: สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์ ดร.ทะนุ วงค์ธนานุกุล วัน อาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2008 พระธร...
  9 ปีที่ผ่านมา
 • - แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้...
  9 ปีที่ผ่านมา

Christian Blog

บล็อกวาไรตี้

เทคโนโลยี

ดาวน์โหลดโปรแกรมมาใหม่ล่าสุด |

วาไรตี้

ข่าวประจำวัน

สารบัญเว็บไทย

กินลม ชมทะเล ที่มาร์คเฮ้าส์บังกะโล เกาะกูด จ.ตราด

Thailand Map